منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
غَس شماره ارجاع : 1616

فارسی:
غَس
لری:
پیشدَ
توضیحات:
غَس =آوازی که با آن گربه را می رانند
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.