منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نطق ، حرف ، سخن شماره ارجاع : 10035

فارسی:
نطق ، حرف ، سخن
لری:
گپ
توضیحات:
گپ به فارسی میشودحرف.سخن. این کلمه اخیرا واردزبان فارسی شده ودراین زبان کاربردزیادی پیداکردبه طوری که بعضی انراکلمه ای فارسی میدانند
ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.