منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
هیکل شماره ارجاع : 10013

فارسی:
هیکل
لری:
دار
توضیحات:
داربه فارسی میشودهیکل واین کلمه درخت بلوط نیزمیشود
ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.