منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
یورقه

این واژه شکل تغییر یافته ی واژه ی “یورتمه” است که دارای ریشه ی ترکی بوده و برای توصیف راه رفتن چهارپایان به ویژه اسب با حالتی میانه ی آهسته راه رفتن و دویدن یا چهار نعل رفتن بکار می رود.

  • : یورتمه
  • : Yourghah
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا