منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
رمه کوت

زمانی بین دو طایفه درگیری وحشتناک بیوفتد از لین واژه استفاده میشده است.

  • : قلع و قم کردن وحشتناک
  • : رَمَه کُوت
  • : حسین دهقانی
  • : بالاگریوه
۱۳۹۸ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا