منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
مَشْتْ

در دیگر گویش های لری نیز رایج است.

  • : غلیظ
  • : مَشْتْ
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا