منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
بوکله

در مثل به کسی میگویند که زیاد جابجا بشه در صورتی که شرایط ایجاب میکند نفر آسوده و آرام باشد

  • : نوعی پشه که بهار به وفور پیدا میشه و گاو و گوسفندها را انقدر نیش میزند خون میمکد که حیوان مجبور بشه با فرار و جهش های بسیار از دست مزاحم خلاص بشه
  • : bokele
  • : آیت دلروز
  • : کهگیلویه
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا