منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تیلیشست

این فعل در زمانیکه عضو بدن حالا یا انسان یا حیوانی با چاقو ضربه بخورد وبه دو قسمت گوشت را تقسیم وباز کند .تلیشست گویند

  • : جرخوردن ،باچاقو یاجسم تیز برنده بدن انسان جرح دار شود
  • : Tee-Lee-shest
  • : علی بابادی
  • : اهواز
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا