منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
کولورْ، کُلورْ

شاید در دیگر مناطق لرزَبان، چندان رایج نباشد.

  • : باقیمانده محصول درو شده در زمین
  • : کولورْ، کُلورْ
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا