منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
رشک شماره ارجاع : 4176

فارسی:
رشک
لری:
رشک
توضیحات:
در فارسی به صورت را مفتوح” رَشک” و در لری به شکل را مکسور. “رِشک ” تلفظ میشود و به معنی تخم شپش به کار میرود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.