منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
هرا

هُر آ ، هور آ ، حور آ ، اَحُر آ ، خور آ جایی که خورشید می آید متضاد کلمه اَهرِمَن با حرف میم فتحه دار به معنی غروب جای که اَهر ، هر یا خورشید می ماند و خسته می شود (رجوع شود به کلمه خسته در همین لغت نامه ) کلمه 《 مَنَ 》به معنی خسته جایی که خورشید خسته می شود مغرب یا شاید به اَهرمِن با میم کسره دار که در آن کلمه 《مِن 》به معنی داخل و کلمه ی اَهرمِن می شود جایی که هر یا اَهر داخل می شود یا همان غرب ، مغرب و غروبنظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا