.

.

آخرین لغات ثبت شده
فارسی
لری
توضیحات
منطقه
ارسال کننده
ایستادنویستانimperative: biwista (بِویسته)فیلیماموستای
باز کردنوە کردنکردنَوەلەکی، فیلیماموستای
پیش پاوربهمعیلربهمعی
جلو .پیش پاوربهمعیلربهمعی
لگدلغتبهمعیلربهمعی
گمراه کردنوانمونبهمعیلربهمعی
به راه بدهدایت کردنوانمونبهمعیلربهمعی
تحریک .به راه بدهدایت کردنوانمونبهمعیلربهمعی
خارشهکههَکَهبختیاریاشکان
خارشکرکلاشکِرکِلاشقزوین زویارمهدی چگینی
خارشهَکَهبختیاریاشکان
بیا بوری در زبان لری به بیا میگن بوری لکی کوهدشتمسعود مرادی
بیا بوری در زبان لری به بیا میگن بوری لکی کوهدشتمسعود
خالی بندبادلومینجاییمحمد
آمدماماماِمام emamقزوین زویارمهدی چگینی
آمدمهامآمدم در زبان لری میشه هام لری لکی کوهدشتمسعود مرادی
پلکاناوچینهبختیاریجزایری
لوسمنر manar مَنَرقزوین زویارمهدی چگینی
عشقمنراین کلمات بسیار اصیل بوده مَنِر یا ویانبالاگریوه و مردم لکمهدی درویشوند
عشقمَنِراین کلمات بسیار اصیل بوده بالاگریوه و مردم لکمهدی درویشوند
عشقویاناین کلمات بسیار اصیل بوده بالاگریوه و مردم لکمهدی درویشوند
عشقمَنِر _ویاناین کلمات بسیار اصیل بوده بالاگریوه و مردم لکمهدی درویشوند
عیدفاتبه معنی عید جشن و شادیست فاتَبالاگریوهمهدی درویشوند
عیدفاتَبه معنی عید جشن و شادیستبالاگریوهمهدی درویشوند
انکاردرو شمرد ، حاشا کرددِرو شِمَردِ ، حاشا کِردِقزوینمهدی چگینی
تکذیب ، انکاردرو شمرد ، حاشا کرددِرو شِمَردِ ، حاشا کِردِ تلفظ deroo shemardeقزوینمهدی چگینی
بدوشبوشقزوینمهدی چگینی
حالاایسناکنایسِناکُنِقزوینمهدی چگینی
انگارهچیهَچیقزوین گولوانمهدی چگینی
سرازیریلیژبر گرفته از اشعار آقای جهانیمهدی چگینی