.

.

آخرین لغات ثبت شده
فارسی
لری
توضیحات
منطقه
ارسال کننده
دیوانهلیوهلیوه به لری . به معنی . ((دیوانه)) است ودر لری بیشتر به عنوان شوخی از ان استفاده میکننداستان لرستان . خرم اباد . وحومهامیر محمد دالوند
...صد یاد نحسبا درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شدیاسوجرزا
بیگیوندطایفه بیتیوند*حلیلی*فرزندان خلیل خان بختیاری پسر جهانگیر خان ایل بیگی در زمان صفوی از ایل منجزی*نوادگان شیخ زاهد گیلانی *مسجدسلیمان رضا احمدی
بتولبگولمسجدسلیمان رضا احمدی
این سانایسهایسه چی بکیم=این سان چه کنیمخرم آبادمهدی اخوان
این سان ایسهایسه چی بکیم=این سان چه کنیمخرم آبادمهدی اخوان
این سان ایسهایسه چی بکیم=این سان چه کنیمخرم آبادمهدی اخوان
گاونربالغنوندبهمعیلربهمعی
حمام کردنملحبهمعیلربهمعی
حمام .حمام کردنملحبهمعیلربهمعی
ارسالبسیبهمعیلربهمعی
فرستادنبسیبهمعیلربهمعی
ارسال.فرستادنبسیبهمعیلربهمعی
بفرستبسی کنبهمعیلربهمعی
ارسال کنبسی کنبهمعیلربهمعی
بفرست.ارسال کنبسی کنبهمعیلربهمعی
دشمنمدویی یا مدهیطرف مقابل . حریف .بهمعیلربهمعی
حریف .دشمنمدویی یا مدهیبهمعیلربهمعی
طرف مقابل . حریف .دشمنمدویییا مدهیبهمعیلربهمعی
طرف مقابل . حریف .دشمنمدویی یا مدهیبهمعیلربهمعی
...کوروچیبا درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شدبروجردتقی نژاد
...زبال با درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شدبختیاریصادق
صبحانهنشتابهمییهادی دانشی اصل
شام شمبهمییهادی دانشی اصل
آبئآودر سرتا سر منطقه لورستان کاربرد داردلورستان بزرگ در بین اقوام لورمختاری
کلاهکلاوجهانگیر
دیوهآلبراتتهرانمریم خیرالله زاده
لر ، سرزمین خرم وکوهستانیلرسرزمینی که سرسبز و کوهستانیستقزوین زویارمهدی چگینی
بگو مگوجوورنگمسجدسلیمان رضا احمدی
لکنته ، قراضهلکاتلَکاتزویار قزوینکمال چگینی