.

.

آخرین لغات ثبت شده
فارسی
لری
توضیحات
منطقه
ارسال کننده
منی ، مِنیانگار ، دنبال چیزی گشتنزویارمهدی چگینی
قصه ، داستانتمسالبهمعیلربهمعی
داستان ، قصهتمسالبهمعیلربهمعی
...رمژووهبا درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شدخوزستانعبدالرضا آرمند
اژدهاحفیحفی به فارسی میشودماربزرگ. اژدهابهمعیلربهمعی
ماربزرگ .اژدها.حفیحفی به فارسی میشودماربزرگ. اژدهابهمعیلربهمعی
هنوزهلامبهمییپدرام لر
منی ، مِنیدنبال چیزی گشتنزویارمهدی چگینی
منی ، مِنیانگار ، دنبال چیزی گشتنزویارمهدی چگینی
منی ، مِنیانگار ، دنبال چیزی گشتنزویارمهدی چگینی
منی ، مِنیانگار ، دنبال چیزی گشتنزویارمهدی چگینی
اندازه .برابرهندا ، هنجاهنجا یا هندا به فارسی میشوداندازه برابربهمعیسجادلر
اندازه .برابرهنداهنجا یا هندا به فارسی میشوداندازه برابربهمعیسجادلر
اندازه .برابرهنجا. هنداهنجا یا هندا به فارسی میشوداندازه برابربهمعیسجادلر
بازعلوبازشکاریبهمعیلربهمعی
بازشکاریعلوبهمعیلربهمعی
کلیهپیکهَدر گویش دارانی که نزدیک به بختیاریست کلیه میشه پی کهَداران.فریدنمصطفی احمدی
کلاغغِلاغدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست کلاغ میشه غِلاغداران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
روبروری ب ریدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست روبرو میشه ریب داران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
روبروری ب ری ، ریبدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست روبرو میشه ریب داران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
روبروریب-ری ب ریدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست روبرو میشه ریب داران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
پشت بومبربونیدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست پشت بام میشه بونداران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
پشت بومبون ، بربونیدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست پشت بام میشه بونداران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
پشت بومبون.بربونیدرگویش دارانی که نزدیک به گویش بختیاریست پشت بام میشه بونداران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
پشهپغچه درگویش دارانی که نزدیک به بختیاریست پشه میشه پغچهداران.فریدنمصطفی احمدی دارانی
ترک خوردپازهستایذهفرج سلحشور
کفشکاشبهمییهادی دانشی اصل
گودالکهلهبهمییهادی دانشی اصل
بی پدرغورهبهمییهادی دانشی اصل
...چمیلتبا درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شد لکیسمیه