_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
گلار.چش

لرتویسرکان به چشم میگم گلار یا چش هم میگین….میگیم قدمت روی گلارام و یا قدمت روی چشام.

  • : چشم
  • : گلارا .چش
  • : رسول
  • : تویسرکان
تی

تی در اکثر لهجه های لری به معنای چشم است

  • : چشم
  • : Ti
  • : امیدی
  • : بختیاری