_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
سر گن

به آدم نادان گفته می شود. مغز فندقی معادل دیگر فارسی این لغت می باشد.

  • : نادان
  • : سر گن
  • : ناصر خانی
  • : تهران