_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
ر
  • : اشمئزاز
  • : کمال چگینی
  • : رِ
  • : رِ
  • : در اصطلاح " دلم اِما وِ رِ" کلمه" رِ " این معانی را می رساند و با گوینده با استفاده ازاین کلمه بیزاری ،نفرت ،حالت بهم خوردن حال و اشمئزاز را بیان می کند