_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
بلاز

نشست بلازه یعنی آتشش بر افروخته است. این کلمه با واژه انگلیسی بلیز ریشه یکسان دارد البته کلمه وارد شده به زبان لری نیست

  • : آتش برافروخته
  • : کسره ب
  • : سام
  • : بختیاری