Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوواَ
توضیحات:

ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
قزوین

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوو
توضیحات:
در زبان ما به پدر بوو گفته می شود
ارسال کننده:
مجید
منطقه:
کهگیلویه. چاروسا و دیشموک ایل بزرگ طیبی و بهمیی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بَوِه . بُووه
توضیحات:

ارسال کننده:
به روز به
منطقه:
لری بختیاری

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوعه
توضیحات:

ارسال کننده:
ارشیا
منطقه:
لرستان

پدر

فارسی:
پدر
لری:
به وو(بو)
توضیحات:
نوشتن زبان لری نیاز به کسره دارد ولی تلفظ خیلی راحت هست
ارسال کننده:
امیراحسانی
منطقه:
بهمئی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
به وو
توضیحات:
نوشتن زبان لری نیاز به کسره دارد ولی تلفظ خیلی راحت هست
ارسال کننده:
امیراحسانی
منطقه:
بهمئی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوْاَ
توضیحات:
کلمه بوْاَ بیشتر در مواقعی که میخواهیم رسمی صحبت کنیم کاربرد دارد ولی از کلمه بَبَ که به معنی بابا یا همان پدر است بیشتر در موارد غیر رسمی استفاده میشود رجوع شود به واژه بابا در جستجوی فارسی به لری

پدر

فارسی:
پدر
لری:
باوه
توضیحات:

ارسال کننده:
سکوند
منطقه:

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بهوو
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد
منطقه:
فارسان

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بهوو
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد
منطقه:
فارسان

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بو
توضیحات:

ارسال کننده:
مرتضی
منطقه:
بویر احمد

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوئَه
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرج

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بُ
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
بویراحمدی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوُوهَ
توضیحات:
پدر،بَبَ لغاتی که استفاده میشود
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوند

پدر بزرگ

فارسی:
پدر بزرگ
لری:
پاپا
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرج

پدر زن

فارسی:
پدر زن
لری:
حَسیرَ
توضیحات:
پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر همه در یک معنی به کار میروند و با کلمه “حَسیرَ”بیان میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوین

پدر زن یا مادر زن

فارسی:
پدر زن یا مادر زن
لری:
حَسیرهَ
توضیحات:

ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوند

پدر شوهر

فارسی:
پدر شوهر
لری:
حَسیرَ
توضیحات:
پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر همه در یک معنی به کار میروند و با کلمه “حَسیرَ”بیان میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوین

پدر و مادر زن یا شوهر

فارسی:
پدر و مادر زن یا شوهر
لری:
حوصیره
توضیحات:

ارسال کننده:
ساناز دریکوند
منطقه:
بالاگریوه

پدر ومادر زن یا شوهر

فارسی:
پدر ومادر زن یا شوهر
لری:
حوصیره
توضیحات:

ارسال کننده:
ساناز دریکوند
منطقه:
بالاگریوه