_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تُرَ رَتَ دِ یادِ دخترنمو

بیتی از شعر لری :
وری دایه صیقه اوو پیچِ ساووت . . .نظرات بسته شده است.