_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
گیس

واژه (گیس )بستگی به شرایط و محل استفاده دارد و چند معنی میدهد
مثال:پاپام وه گیس نی (پدر بزرگم مریض است)
مثال:مه مم ها وه گیس (مادربزرگم سالمه)
مثال :تشی بگیسنم (آتشی روشن کنم)نظرات بسته شده است.