_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دو چمت چی دو لوله روس نازار. أرا یه سر مسلح مویی د بازار. عجل کرتی عشقت د مل مه. کمین ک إ به پوقه مغزم ایرا.

دو چمت چی دو لوله روس نازار

معنی   به لری :  دوچشمات همچون تفنگ دولول روسی هست

أرا یه سر مسلح مویی د بازار

معنی به لری :     وقتی بیرون میایی برای دورزدن(بازار و …)

عجل کرتی عشقت د مل مه

معنی به لری  :     عشقت مثل عجل گریبان گیرم میشه

کمین ک إ به پوقه مغزم ایرا.

معنی به لری :       پس بیا با تیرت مغزو قلبمو هدف بگیرنظرات بسته شده است.