_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
مچک

مچک، گلاک و چوگلاک هرسه به معنی عصا به کار میرود. همچنین اصطلاح “گز اشکنادن” به معنی پیروشکسته شدن و عصا به دست شدن به کار میرودنظرات بسته شده است.